missing alt text

Bønder trenger økonomiske insentiver til å lagre karbon i jorda

Kvote- og kredittsystemet for klimagassutslipp er basert på et prinsipp om at forurenser betaler. Men hva om du driver en produksjon som binder karbon? Bør du ikke få betalt da?

Mange klimaeksperter mener at karbonfangst og lagring er en viktig nøkkel til å løse klimakrisen, og vil kaste penger etter teknologi som kan fange og lagre CO2. Oslo fikk nylig sikret finansiering på 9 milliarder kroner for CO2-fangst på Klemetsrud, en industriell prosess hvor karbonet skal ned igjen under Nordsjøen.

Det mange ikke tenker på er at det allerede finnes et avansert biologisk system for CO2-fangst og lagring som er testet og utviklet i millioner av år: fotosyntesen. Dette systemet vil alltid være billigere å utnytte enn industrielle prosesser.

Det er enorme mengder med karbon i norsk natur. Bare skogen binder nærmere 30 millioner tonn CO2 årlig. Det er over halvparten av Norges samlede utslipp. Når Down to Earth (tidl. Norsk Karbonlagring) selger karbonlagring i biokull er det fotosyntese-prosessen vi baserer oss på. Karbonet som fanges av trærne, stabiliseres og "gjøres fossilt" i pyrolyse. I jorda forblir karbonet stabilt og ute av atmosfæren i århundrer.

Men det er plass til mer karbon i jorda vår! Ifølge det internasjonale 4-per-1000-initiativet vil vi kunne utligne nær alle menneskeskapte karbonutslipp i årene fremover om vi bare binder fire promille mer karbon i jorda. Dette kan blant annet gjøres ved omlegging fra konvensjonelt til det som kalles regenerativt jordbruk. Her er dekkvekster og mindre pløying viktige stikkord, og biokull kan også være en innsatsfaktor i en slik omlegging!

Fire promille er ikke mye, og Norge er tilsluttet initiativet.

Problemet er at incentivene for å binde mer karbon i jord ved omlegging av jordbruksteknikker ikke er der. Tiltak for å fange karbon er kostnadskrevende og arbeidskrevende, spesielt i startfasen. I dag får ikke bonden mer betalt for varene hen produserer, selv om hen gjør det på en måte som binder karbon. Deltagelsen i klimadugnaden må ikke skje på bondens kappe alene. Med økende priser på innsatsfaktorer som gjødsel og energi er ikke tilleggskostnader uten avkastning noe som frister.

Skal klimakrisen løses vil derfor det å betale bonden for å lagre utslippene våre i jorda være lurt . Forurensere kan støtte bønder som lagrer utslippene i jorda si. I mange land finnes det velfungerende systemer som vi kan la oss inspirere av.

I Down to Earth er vi opptatt av at våre klimasertifikat med klimakreditter skal tåle ettertidens kritiske lys. Det skjer mye på området karbonbinding i jord, men foreløpig må mer dokumentasjonen på plass for å kategorisere dette som målbare og etterprøvbare negative utslipp. På kort sikt vil vi allikevel å gi næringslivet muligheten til å bli innovasjonspartnere med bønder som legger om til regenerativt og karbonbindende landbruk.

4 promille er ikke mye, og nå har du mulighet til å bidra.
Ta kontakt om du er interessert i å bli innovasjonspartner!